VVS projektering

Från: VVS Byrån i Växjö AB  02-10-2012
Nyckelord: Ventilation, Projektering, konsult

Värme För uppvärmning används ofta radiatorer ("element"), vilka normalt är placerade under fönster. I flerbostadshus är de anslutna via kopplingsledningar (tillopp och retur) till en stam, som ofta står synligt mot fasad. Stammarna ansluter till en huvudledning i exempelvis källarkorridoren. Där finns ventiler för avstängning och injustering av vattenflödet. Huvudledningen går vidare till undercentralen, som i ett flerbostadshus numera ofta är ansluten till fjärrvärme. Andra vanliga värmekällor är värmepump, värmepanna för pellets, ved, och olja. Ventilation I nyare flerbostadshus ligger ventilationskanalerna ofta i samma schakt som vatten och avlopp. Kanalerna dras upp till vinden och ansluts till en frånluftsfläkt eller till ett aggregat med både till- och frånluftfläktar. Ordförklaringar: Uteluft = Ren luft som hämtas utifrån. Tilluft = Uppvärmd/kyld luft som tjänar lokalerna. Frånluft = Returluft som ofta värmeväxlas i ventilationsggregatet för att ge huset lägre energiåtgång, då luft kräver mycket energi för att värmas/kylas återanvänder man gärna redan uppvärmd luft, detta system kallas FTX (från och tilluftsystem med värmeåtervinning). Avluft = luft som efter genomförd värmeväxling lämnar systemet och huset. Sanitet Sanitet omfattar system för hantering av vätskor och gaser, i första hand installationer för tapp- och spillvatten. Vattenförsörjningen har normalt tre rör, kallvatten (KV), varmvatten (VV) och varmvattencirkulation (VVC), den senare för att hålla rätt temperatur på varmvattnet. Om den inte fanns skulle temperaturen på varmvattnet sjunka under natten. Ledningarna för KV, VV och VVC följer normalt värmerören i exempelvis källarkorridoren i ett rörstråk, men stammarna ligger normalt i en slits i närheten av kök eller badrum eller tvättstuga. Ventiler för avstängning finns vid inkommande vattenmätare (ofta belägen i värmecentralen), vid stammen och där stammen ansluter till respektive lägenhet. Spillvattenrören ligger i samma slitsar och går vanligen ned under källargolvet och dras horisontellt i en samlingsledning ut till kommunens ledning med självfall.

Nyckelord: konsult, Projektering, Värme & Sanitet, Värme Och Sanitet, Ventilation

Kontakta VVS Byrån i Växjö AB

E-post

Skriv ut denna sida

Dela

Andra produkter och tjänster från VVS Byrån i Växjö AB

02-10-2012

Tjänster enligt CVP-koder (Common Procurement Vocabulary)

Sammanfattningsvis utför vi tjänster inom följande CVP koder: CVP 71321200 Konstruktion av värmesystem CVP 71321300 Konsulttjänster inom VA CVP 71322200