Hittar du inte svar på din fråga eller det du undrar över? Kontakta oss, så svarar vi.Användarvillkor för Hotfrogs webbplats

mellan

Hotfrog Group (ett australiensiskt företag)

och

användaren av denna webbplats ("Du","Ditt" eller ”Din”)


Välkommen till Hotfrog. Användarvillkoren för Hotfrogs webbplats som anges nedan (“Avtalet”) reglerar Din användning av Hotfrogs webbplats som återfinns på www.hotfrogse.se (“Hotfrog”) och utgör ett bindande avtal mellan Hotfrog Group och Dig avseende Din användning av Hotfrog.

Vänligen läs igenom hela Avtalet noggrant innan Du använder Hotfrog. Om du har några frågor, vänligen kontakta Hotfrog Group. Genom att använda Hotfrog, bekräftar och samtycker Du till att du haft möjlighet att läsa och göra dig införstådd med Avtalet och samtycker till att bli bunden av dess villkor.

 1. 1. Användning av Hotfrog – allmänna krav

  1. 1.1 Hotfrog Group kommer att göra Hotfrog tillgänglig för Dig i enlighet med villkoren i Avtalet.
  2. 1.2 Du får använda Hotfrog i enlighet med Avtalet, inklusive den licens som beviljas enligt punkt 3 nedan.
  3. 1.3 Hotfrog Group är mycket noggranna med korrektheten i Databasen. Om du upptäcker något material på Hotfrog som:
   1. (a) strider mot lag, föreskrift, standard eller tillämplig kod rörande god affärssed;
   2. (b) strider mot kraven i detta Avtal; eller
   3. (c) är inkorrekt,
   4. vänligen meddela oss så snart som möjligt genom att kontakta oss genom Hotfrogs webbplats på www.hotfrogse.se/ContactUs.aspx.
  4. 1.4 Hotfrog innehåller innehåll som skapats av tredje parter (dvs. inte av Hotfrog Group), annan information som erhållits från allmänna källor och länkar till andra webbplatser (sådant innehåll och webbplatser benämns gemensamt ”Tredje Parts Innehåll”). Förutom när annat anges stödjer, sponsrar eller godkänner vi inte något företag som är registrerat på Hotfrog, något Tredje Parts Innehåll eller de produkter eller tjänster som erbjuds av de företag som är registrerade på Hotfrog. För närmare information om hur Hotfrog Group erhåller information från allmänna källor online, vänligen gå till www.catchbot.com.
  5. 1.5 Automatisk tillgång till Hotfrog genom sökmotorer på Internet är tillåten.
  6. 1.6 Oaktat punkt 1.5 ovan får Du inte:
   1. (a) besöka Hotfrog på annat sätt än genom Hotfrogs webbplats interface;
   2. (b) besöka Hotfrog genom automatiska medel (inklusive, men utan begränsning till, genom användning av ”scripts” eller ”webcrawlers”);
   3. (c) använda Hotfrog om Du tidigare blivit spärrad från att använda den, andra webbplatser märkta med "Hotfrog" eller andra webbplatser som drivs av Hotfrog Group;
   4. (d) göra intrång i andra personers immateriella rättigheter;
   5. (e) uppträda som eller falskeligen uppge eller vilseledande ge sken av anknytning till någon person eller organisation;
   6. (f) använda Hotfrog eller information som förekommer på Hotfrog i samband med undersökningar, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, spamning eller andra liknande aktiviteter;
   7. (g) kränka (eller orsaka Hotfrog Group att kränka) tillämplig lag, föreskrift, standard eller tillämpliga regler om god affärssed;
   8. (h) sälja, återsälja, mångfaldiga, duplicera, byta eller utnyttja för något kommersiellt syfte någon del av, användning av, tillgång till eller information på Hotfrog som inte utgör någon del av Din Företagsregistrering; eller
   9. (i) tillhandahålla någon tjänst genom Hotfrog, annat än genom kommersiell aktivitet off-line som genererats av Företagsregistreringen för Ditt företag (om detta utgör en aktivitet som sker utanför Internet eller utanför Hotfrogs webbplats).
  7. 1.7 Du bekräftar och samtycker till att Hotfrog Group behåller full rätt att redigera Hotfrog och att Hotfrog Group kan komma att, efter eget bestämmande och utan att dessförinnan meddelat Dig:
   1. (a) när som helst avvisa, ta bort, radera, eller ändra material som återfinns på Hotfrog eller i Databasen, inklusive (men utan begränsning till) material som återfinns i en Företagsregistrering;
   2. (b) när som helst avvisa, vägra, ta bort, radera eller ändra Innehållet;
   3. (c) placera Innehållet och/eller Företagsregistreringar på sätt som Hotfrog Group anser vara lämpligt; och
   4. (d) bestämma att andra villkor skall gälla i syfte att säkerställa att den kommersiella naturen av Innehållet är tydligt.
  8. 1.8 Hotfrog Group förbehåller sig rätten att, när som helst, modifiera, avsluta eller avvaktivera Hotfrog eller någon del av Hotfrog (på permanent eller tillfällig basis).
  9. 1.9 Hotfrog Group kan komma att säga upp detta Avtal, ta bort Din Företagsregistrering och/eller vägra Dig tillgång till Hotfrog om Du brutit mot, eller vi bedömer att Du kommer att bryta mot, detta Avtal eller om Hotfrog Group av någon annan anledning och efter eget bestämmande anser detta vara lämpligt.
  10. 1.10 Du bekräftar och samtycker till att vissa Företagsregistreringar på Hotfrog har betalats för av ett företag och kan därför komma att visas före Företagsregistreringar som är gratis bland de relevanta sökresultaten.
 2. 2. Företagsregistrering

  1. 2.1 Du får endast använda Hotfrog för tillägg, ändringar, förbättringar och/eller uppdateringar av en Företagsregistrering i enlighet med villkoren i detta Avtal.
  2. 2.2 Allt Innehåll måste vara:
   1. (a) fullständigt och korrekt;
   2. (b) tillhandahållet i det format som specificeras på Hotfrog eller på annat sätt angivits av Hotfrog Group;
   3. (c) av en natur som inte sannolikt kommer innebära dåligt rykte för Hotfrog eller Hotfrog Group; och
   4. (d) i överrensstämmelse med lagar, föreskrifter, standarder samt tillämpliga regler om god affärssed.
  3. 2.3 Du får inte:
   1. (a) använda Hotfrog för att anslå Innehåll avseende ett företag som inte har sitt säte i Sverige;
   2. (b) använda Hotfrog för att göra tillägg i eller ändra en Företagsregistrering om Du inte har uttryckligt tillstånd från detta företag att göra detta;
   3. (c) uppladda, anslå, överföra, publicera eller på annat sätt göra tillgänglig Tillgängligt Innehåll om Du enligt lag, föreskrift, regel eller kod inte har rätt att göra detta eller om du inte har rätt att göra detta på grund av kontraktuell eller annan rättslig förpliktelse;
   4. (d) uppladda, anslå, överföra, publicera eller på annat sätt tillgängliggöra falska, vilseledande, opassande, kränkande, nedsättande, smädliga, hotande, oanständiga eller olagligt Tillgängligt Innehåll;
   5. (e) göra intrång i andra personers immateriella rättigheter; eller
   6. (f) bryta mot lag inklusive, men utan begränsning till, lagstiftning som anger begränsningar avseende marknadsföring av ett yrke.
  4. 2.4 Om någon del av informationen i Företagsregistreringen för Ditt företag ändras, blir inaktuellt eller inte längre är förenligt med villkoren i detta Avtal måste Du:
   1. (a) omedelbart ändra Din Företagsregistrering så att den är förenlig med villkoren i detta Avtal; och/eller
   2. (b) omedelbart meddela Hotfrog Group.
  5. 2.5 Genom att anslå Innehåll på Hotfrog bekräftar och samtycker Du till att bli kontaktad (löpande) via samtliga av de kontaktvägar för vilka kontaktinformation har lämnats i Innehållet, inklusive (men inte begränsat till) där sådan kontakt innefattar mottagande av information om produkter eller tjänster tillhandahållna av Hotfrog Group eller av tredje part som godkänts av Hotfrog Group och som vi bedömer kan vara av intresse för Dig.
  6. 2.6 Vid förfrågan måste Du tillhandahålla Hotfrog Group med en kopia av det tillstånd som beskrivits i punkt 2.3(b) ovan.
 3. 3. Immateriella rättigheter

  1. 3.1 Hotfrog och Databasen ägs och drivs av Hotfrog Group. Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter i eller i samband med Hotfrog och Databasen tillhör Hotfrog Group eller våra licensgivare, och att inget i detta Avtal innebär en överföring av någon immateriell rättighet.
  2. 3.2 Du får ladda ner och betrakta innehåll och/eller skriva ut en kopia av materialet på Hotfrog för Ditt eget privata bruk under förutsättning att du inte:
   1. (a) på något sätt modifierar innehållet (inklusive, men utan begränsning till, meddelanden om upphovsrätt);
   2. (b) offentliggör innehållet; eller
   3. (c) använder innehållet på ett sätt eller i ett syfte som är förbjudet enligt detta Avtal.
  3. 3.3 Du får inte utföra någon handling som gör intrång i Hotfrog Groups immateriella rättigheter eller på annat sätt förhindra Hotfrog Group att bruka sina immateriella rättigheter. Utom vid de situationer då det uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal, får du inte mångfaldiga något av innehållet som återfinns på Hotfrog utan att Du dessförinnan inhämtat skriftligt samtycke till detta och, om detta krävs, betalat en angiven avgift. Förfrågningar rörande mångfaldigande kan framställas på Hotfrogs webbplats på www.hotfrogse.se/ContactUs.aspx.
  4. 3.4 Vi kan komma att publicera och offentliggöra Innehållet. Genom att anslå Innehåll på Hotfrog, beviljar Du oss en evig, royalty-fri, icke exklusiv, oåterkallelig, världsomfattande och överförbar licens att:
   1. (a) mångfaldiga, modifiera, göra tillägg till, använda, kopiera, publicera, kommunicera och anpassa Innehållet för vilket syfte som helst och på vilket sätt som helst och var som helst i världen, inklusive (men utan begränsning till) på Hotfrog och som en del av Databasen; och
   2. (b) tillåta vilken person som helst att utföra det som angivits i punkt 3.4 (a) ovan, (”Licensen”).
  5. 3.5 Du måste avsäga Dig och säkerställa att alla andra avsäger sig den absoluta och oåterkalleliga ideella rätten avseende Innehållet. I den mening som avses under denna punkt 3.5, kan en ideell rättighet avsägas genom att samtycka till aktiv handling eller underlåtenhet som annars skulle utgöra intrång i denna ideella rättighet.
  6. 3.6 I syfte att motverka missförstånd; Du bekräftar och samtycker till att:
   1. (a) licensen innefattar en rättighet för oss att:
    1. (i) göra Innehållet tillgängligt för andra företag, organisationer eller fysiska personer som vi har en relation till angående tillhandahållande av tjänster och användning av sådant Innehåll vid leverans av dessa tjänster;
    2. (ii) göra Innehållet tillgängligt för allmänheten genom vilken webbplats som helst eller som en del av tjänster eller produkter i vilket område som helst;
   2. (b) tillåta användare av Hotfrog att söka på Innehåll som du anslagit; och
   3. (c) Du kommer att utföra alla nödvändiga åtgärder (inklusive men inte begränsat till, att på uppmaning utfärda dokument) för att Hotfrog Group till fullo skall kunna utnyttja de licenser, avståenden och samtycken som anges i denna punkt 3.
  7. 3.7 Licensen äger tillämpning även efter att detta Avtal har upphört.
  8. 3.8 Din användning av Tredje Parts Innehåll (inklusive, men utan begränsning till, webbplatser tillhörande tredje parter som är länkade till Hotfrog) kan vara underkastade denna tredje parts användarvillkor. Ingenting i detta Avtal (eller annat på Hotfrog) utgör en licens eller rätt för Dig att använda sådant innehåll.
 4. 4. Personuppgifter

  1. 4.1 Alla personuppgifter som samlas in av Hotfrog Group kommer att behandlas I enlighet med Hotfrog Groups Online Personuppgiftspolicy. Denna policy finns tillgänglig på www.hotfrogse.se/Privacy.aspx.
  2. 4.2 Du samtycker (och måste se till att inhämta samtycke från tredje parter) till användningen av personuppgifter om Dig som samlas in (inklusive, men utan begränsning till, personuppgifter som förekommer i Innehållet) i enlighet med Hotfrog Groups Online Personuppgiftspolicy. Om Du inkluderar personuppgifter avseende någon person i Innehållet, måste Du:
   1. (a) tillhandahålla denna person med en kopia på Hotfrog Groups Online Personuppgiftspolicy innan du tillhandahåller oss med dessa personuppgifter; och
   2. (b) om möjligt, se till att denna person tillhandahåller dessa personuppgifter direkt till oss.
 5. 5. Garantier

  1. 5.1 Du utfäster och garanterar till Hotfrog Group att:
   1. (a) Du till fullo är behörig att publicera och ge Hotfrog Group tillåtelse att publicera hela Innehållet (inklusive, men inte begränsat till, att Du har fullt tillstånd från det företag vars Företagsregistrering Du lägger till, ändrar eller uppdaterar);
   2. (b) Du är minst 18 år och har rättslig handlingsförmåga att ingå detta Avtal;
   3. (c) publicering av Tillgängligt Innehåll i enlighet med villkoren i detta Avtal inte, vid något tillfälle, kommer att göra intrång i någons immateriella rättigheter, ideella rättighet eller någons rätt till privat information eller annan rättighet tillhörande någon annan person;
   4. (d) Du har möjlighet att bevilja Licensen;
   5. (e) allt Tillgängligt Innehåll, vid alla tidpunkter, kommer att vara förenligt med gällande lagar, föreskrifter samt tillämpliga regler om god affärssed;
   6. (f) samtliga produkter och tjänster som marknadsförs i Tillgängligt Innehåll överrensstämmer med beskrivningen som framförs i marknadsföringen, och kommer finnas tillgänglig på det sätt som anges samt till det pris som anges och för den tidsperiod som anges;
   7. (g) Tillgängligt Innehåll inte, och inte heller i framtiden, gör intrång i någons immateriella rättigheter, ideella rättighet eller någons rätt till privat information eller annan rättighet tillhörande någon annan person;
   8. (h) Du har erhållit samtycke från samtliga fysiska personer för vilka personuppgifter finns i Innehållet, avseende:
    1. (i) insamlingen av personuppgifter av Hotfrog Group; och
    2. (ii) användningen och utlämnandet av dessa personuppgifter i enlighet med Hotfrog Groups Online Personuppgiftspolicy;
   9. (i) allt Tillgängligt Innehåll kommer vara aktuellt och korrekt, och inte kommer att vilseleda eller bedra slutanvändare av Hotfrog; och
   10. (j) samtliga webbplatser som är representerad av en URL-länk som visas eller finns placerad i Företagsregistreringen för Ditt företag:
    1. (i) kontrolleras och drivs av Ditt företag eller dess fristående uppdragstagare;
    2. (ii) kommer vara funktionell och tillgänglig vid alla tidpunkter; och
    3. (iii) är lämplig på alla sätt, inklusive (men utan begränsning) dess innehåll, att länkas till Hotfrog.
 6. 6. Ansvar

  1. 6.1 I den maximala utsträckning som är möjlig enligt lag och i enlighet med punkt 6.4 nedan, friskriver sig Hotfrog Group från samtliga utfästelser, garantier, villkor, oavsett uttryckliga eller underförstådda (och inklusive, men utan begränsningar till, de underförstådda som följer av lag, sedvänja eller annat), utom när det uttryckligen anges i detta Avtal.
  2. 6.2 Hotfrog tillhandahålls i “befintligt skick”, och Du bekräftar och samtycker till att Hotfrog Group inte har någon kontroll over Tredje Parts Innehåll och att Din användning av Hotfrog (inklusive, men utan begränsning till, allt material som inhämtats från eller är länkad till Hotfrog) sker uteslutande på Din egen risk. Ingenting på Hotfrog utgör finansiell eller annan rådgivning. Du bör inhämta professionell rådgivning innan du agerar utifrån information som återfinns på Hotfrog.
  3. 6.3 I den maximala utsträckning som är möjlig enligt lag, friskriver sig Hotfrog Group från allt ansvar gentemot Dig för alla skador (inklusive, men utan begränsning till, utebliven vinst, indirekt och direkt skada) oavsett på vilken grund den orsakats (inklusive, men inte begränsat till, inom eller utom kontraktsförhållande (inklusive, men inte begränsat till, oaktsamhet), enligt lag eller annat) som Du orsakats i samband med:
   1. (a) Din användning av eller förlitan på Hotfrog (eller annan information som återfinns på eller är länkad till Hotfrog);
   2. (b) alla typer av handhavande Du haft med företag som visas på Hotfrog.
  4. 6.4 Viss lagstiftning medför vissa garantier eller villkor eller medför skyldigheter som inte kan uteslutas, begränsas, eller modifieras utom i viss begränsad utsträckning. Detta Avtal skall tolkas i enlighet med dessa lagbestämmelser. Om dessa lagbestämmelser är tillämpliga, oaktat andra bestämmelser i detta Avtal, i den utsträckning detta är tillåtet enligt lag, begränsar Hotfrog Group sitt ansvar, avseende samtliga anspråk i enlighet med dessa bestämmelser till att:
   1. (a) företa omleverans avseende tjänsten; eller
   2. (b) betala kostnaden för omleverans av tjänsten.
  5. 6.5 Du samtycker härmed till att ersätta och hålla skadelös Hotfrog Group och dess ledning, anställda, representanter från ansvar, skada, kostnader, och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, full ersättning för juridiska kostnader) och böter som de ådras eller åsamkas till följd av:
   1. (a) Ditt brott mot detta Avtal, inklusive (men utan begränsning till) garanti under punkt 5 ovan;
   2. (b) någon form av bedrägeri eller uppsåtlig misskötsel av Dig eller av någon som agerar på uppdrag av Dig; och
   3. (c) publicering eller användning av, eller annan aktiv handling eller underlåtenhet i samband med, Tillgängligt Innehåll, inklusive, men inte begränsat till, anspråk från tredje man avseende ärekränkning, falsk uppgift lämnat genom oaktsamhet eller uppsåt, domstolstrots, rättigheter att publicera och/eller användning av personuppgifter, upphovsrättsintrång, varumärkesintrång, annat immaterialrättsligt intrång, vilseledande om kommersiellt ursprung, vilseledande eller bedrägligt beteende och bristande uppfyllelse av utfästelser, garantier eller avtal.
  6. 6.6 Inget i detta Avtal skall begränsa eller exkludera Hotfrog Groups ansvar från dödsfall eller personlig skada till följd av försumlighet, bedrägeri, vilseledande information, brott mot villkoren avseende titeln i s.2 från Supply of Goods and Services Act 1982, eller något ytterligare ansvar som inte kan exkluderas eller begränsas enligt tillämplig lag.
 7. 7. Allmänt

  1. 7.1 Vi kan komma att tillhandahålla Dig med meddelanden via e-post, post eller genom att anslå material på Hotfrog.
  2. 7.2 Du bör noggrant läsa igenom och samtycka till detta Avtal varje gång Du använder Hotfrog. Samtidigt som det är Hotfrog Groups förhoppning att inte behöva ändra villkoren i detta Avtal, är det möjligt att ändringar kommer vara nödvändiga från tid till annan. Genom att använda Hotfrog (inklusive, men utan begränsning till, genom att anslå Innehåll) samtycker Du till att den gällande versionen av detta Avtal vid tiden för Ditt besök skall tillämpas på denna användning.
  3. 7.3 Hotfrog Group kan komma att överlåta detta Avtal, under förutsättning att förvärvaren åtar sig att utföra samtliga skyldigheter som åligger Hotfrog Group enligt detta Avtal. Bortsett från det som sagts ovan får ingen av parterna överlåta hela eller delar av detta Avtal.
  4. 7.4 Ersättningsåtaganden i detta Avtal är:
   1. (a) fortgående skyldigheter från parterna, separata och fristående från andra skyldigheter och som fortsätter att gälla efter upphörandet av detta Avtal; och
   2. (b) absoluta, ovillkorade och skall inte påverkas av något som kan ha effekt på eller påverka, befria, på något annat sätt påverka ansvaret för den part som åtar sig åtagandet.
  5. 7.5 Villkoren i detta Avtal skall regleras av lagarna i New South Wales, Australien, och parterna underkastar sig den icke exklusiva domsrätten av domstolarna i New South Wales för att lösa samtliga tvister som uppstår till följd av detta Avtal och avsäger sig, utan begränsning, rätten att åberopa invändning avseende brist i jurisdiktion eller olämpligt forum.
 8. 8. Definitioner

  1. I detta Avtal skall följande begrepp ha nedan betydelse:
  2. Hotfrog Group avser Hotfrog Group Pty Limited (ABN 29 948 759 786) (Australien).
  3. Innehåll avser allt innehåll som anslås av Dig på Hotfrog, inklusive, men utan begränsning till, all text, grafik, ikoner, fotografier och URL-länkar.
  4. Tillgängligt Innehåll avser allt Innehåll och liknande innehåll på webbplatser till vilka URL-länkar i Ditt Innehåll är länkade till.
  5. Företagsregistrering avser en registrering av ett företag i Databasen. En Företagsregistrering kan innehålla information om det registrerade företaget, som till exempel kontaktinformation.
  6. Databas avser den nationella databas med Företagsregistreringar som har samlats in av Hotfrog Group och tillgängliggjorts för allmänheten genom online-katalogen för företag på Hotfrog.